Białowieski Park Narodowy Partnerem w Projekcie "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"

Białowieski Park Narodowy jest Partnerem w Projekcie „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Beneficjentem Projektu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a pozostałymi partnerami 25 jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Termin realizacji projektu przypada na lata 2019-2023. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 28 789 522,08 zł.

Dotychczas w ramach Projektu Białowieski Park Narodowy realizował takie zadania, jak:

  • zakup pasz dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej;
  • oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania;
  • remonty i konserwacja płotów szczelnych w Ośrodku Hodowli Żubrów;
  • remont z przebudową stróżówki w rezerwacie hodowlanym nr 2;
  • budowa stanowiska karmowego w zagrodzie z odłownią;
  • modernizacja budynku — zaplecza technicznego na osadzie Zwierzyniec;
  • obsługa weterynaryjna;
  • zakup materiałów do bieżących napraw infrastruktury (płotów, brogów itd.);
  • utylizacja odpadów pozwierzęcych;
  • zakup ciągnika i maszyn rolniczych.


design by LEMONPIXEL.pl