O nas


Dnia 14 lutego 2012 roku w Izabelinie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych, na którym, na mocy uchwały Nr 1/2012 z dnia 14.02.2012r (Uchwała Zgromadzenia Założycielskiego Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych) utworzono ZPPPN – Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, organów dysponujących środkami publicznymi, jak i organizacji pozarządowych.

Do zadań związku należy w szczególności :

reprezentowanie i popieranie interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku; ochrona praw i interesów Członków Związku i ich reprezentowanie wobec dysponentów środków publicznych przeznaczonych na ochronę przyrody, przede wszystkim wobec Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, oraz innych organizacji władzy administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników.
Zadaniem ZPPPN jest także oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów Członków Związku, w szczególności poprzez udział w posiedzeniach stałych lub doraźnych komisji, podkomisji i innych zespołów problemowych gremiów konsultacyjnych, na forum których dyskutowane i uzgadniane są sprawy istotne dla Członków Związku.
Związek wspiera i przystępuje do organizacji i stowarzyszeń, prowadzi politykę w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy: zawiera ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, organizuje i wspiera kształcenia Członków Związku w zakresie prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania; występuje do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych poświęconych stosunkowi pracy i polityki ochrony przyrody (w szczególności dotyczących Parków Narodowych, a także innych dziedzin istotnych z punktu widzenia interesu Członków Związku.
Misją ZPPPN jest prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa, prowadzenie badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz Członków Związku. Istotnym zadaniem ZPPPN jest wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących polityki ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Parków Narodowych, a także udział w procedurach określania postanowień sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi i szczególnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, oraz organami administracji państwowej.

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych działa w oparciu o Ustawę z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców, oraz o Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

STATUT ZWIĄZKU
 

Zarząd:

  • Andrzej Raj – Prezes ZPPPN
  • Tomasz Pasierbek - Wiceprezes Zarządu
  • Mirosław Markowski - Członek Zarządu
  • Zbigniew Sołtysiński - Członek Zarządu
  • Jan Reklewski - Członek Zarządu 
 

Komisja Rewizyjna

  • Jabusz Tomasiewicz - Przewodniczący
  • Ryszard Prędki - Sekretarz
  • Tomasz Huszcza - Członek


Sekretarz Związku

  • Antoni Gąssowski


design by LEMONPIXEL.pl