Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek?

Szkolenie z zakresu gospodarowania na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego

„Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego ”.
 
Szkolenie jest bezpłatne
odbędzie się na terenie  Poleskiego Parku Narodowego
w dniach 23-25 czerwca 2017 r.
i  jest skierowane przede wszystkim do:

-    mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;
-    mieszkańców innych obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych;
-    rolników obszarów chronionych;
-    inne osoby dorosłe związane z turystyką i ochroną przyrody na obszarach Natura 2000;
-    nauczycieli obszarów chronionych;
-    osoby działające w ramach stowarzyszeń utworzonych na obszarach Natura 2000;
-    pracowników parków narodowych i parków krajobrazowych;
-    pracowników Lasów Państwowych.
 
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeniowych do dn. 19 czerwca 2017 r. do Poleskiego Parku Narodowego [Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin];
Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać na adres mailowy: poleskipn@poleskipn.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dot. Szkolenia można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku:
nr tel: 82 5713 071 w. 43 lub 48, poleskipn@poleskipn.pl
Program szkolenia
Karta zgłoszeniowa
 
Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.
Więcej o projekcie tutaj: link
 


Zagadnienia jakie będą poruszane podczas szkolenia:

-    Parki Narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce;
-    Powstanie sieci ekologicznej Natura 2000 w Europie i w Polsce;
-    Funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce – kryteria wyznaczania obszarów;
-    Omówienie siedlisk i gatunków z dyrektywy „siedliskowej”;
-    Omówienie gatunków dyrektywy „ptasiej”;
-    Tereny Poleskiego Parku Narodowego jako Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalnej Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000;
-    Zrównoważony rozwój – co to jest?;
-    Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych;
-    Obszary Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego a nowe programy rolno-środowiskowe;
-    Korzyści i problemy związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000;
-    Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego w zakresie jego udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody. 
-    Infrastruktura edukacyjno-turystycznej PPN – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach Natura 2000 i w okolicy Parków Narodowych.

Cel szkolenia:

-    Kształtowanie świadomości w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;
-    Ukazanie znaczenia zachowania bogactwa przyrodniczego obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego dla ochrony przyrody i racjonalnego funkcjonowania społeczeństwa; 
-    Uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla istnienia obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego i możliwości ich społecznego wykorzystania w turystyce przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;
-    Zachęcanie do aktywnego wykorzystania czasu wolnego na obszarach chronionych poprzez kształtowanie proekologicznej motywacji i ukazanie walorów tych obszarów,
-    Kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie miejscowej ludności z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach ochronionych oraz ukazanie znaczenia tych obszarów dla rozwoju gminy, województwa i kraju w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa;
-    Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych i zasobach obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego,
podniesienie kultury zwiedzania Parku i obszarów Natura 2000.
-    Ukazanie sposobu gospodarowania na obszarach Natura 2000 na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego w zakresie jego udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody;


design by LEMONPIXEL.pl