Ortografia w przyrodzie

XVI powiatowy konkurs humanistyczno - przyrodniczy

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym: „Ortografia w przyrodzie” skierowanym do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu chojnickiego.

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” królowa polskich rzek nie przepływa, ale  możemy pochwalić się wyjątkowym ciekiem wodnym jakim jest Struga Siedmiu Jezior. Jest to niewielka rzeka (13,9 km), która odprowadza swe wody do przepływowego Jeziora Charzykowskiego, jest więc jako dopływ Brdy ciekiem trzeciego rzędu w dorzeczu Wisły. W związku z tym hasło tegorocznej edycji to:  Struga Siedmiu Jezior naszym skarbem

REGULAMIN

1. Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Popularyzacja twórczości fotograficznej.
2. Organizator:

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie

3. Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
 • Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy IV, V i VI dla każdej kategorii oddzielnie.
 • Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i nadesłanie ciekawej fotografii fragmentu rzecznego lub jeziornegoStrugi Siedmiu Jezior (Uwaga! Jezioro Charzykowskie nie należy do Strugi Siedmiu Jezior). Wykonywanie zdjęć powinno być zgodne z zasadami udostępniania PNBT m.in.: Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem i na nartach biegowych. W związku z tym zdjęcia można wykonywać jedynie ze szlaków i ścieżek dydaktycznych. Regulamin dostępny jest na stronie Parku tutaj
 • Do każdej fotografii należy dołączyć krótki wiersz - rymowankę (max 12 wersów), który w połączeniu ze zdjęciem będzie promował piękno wybranego fragmentu Strugi. Całość musi nawiązywać do hasła tegorocznej edycji: Struga Siedmiu Jezior naszym skarbem.
 • Prace konkursowe (fotografie) należy nadesłać w formie plików cyfrowych, zapisanych na płycie CD/DVD w maksymalnej rozdzielczości (bez kompresji). Wiersz należy dołączyć do płyty w formie papierowej.  Każda praca musi zostać oznaczona (imię, nazwisko autora, klasa, szkoła). Do nadsyłanych prac autor powinien dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz podpisane przez opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich. Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczenia przesyłamy w załączeniu. Druki te dostępne są do pobrania poniżej.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie fotografii i wiersza, będących w całości wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, poświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nich oraz iż nie naruszają praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, osób trzecich.
 • Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie zdjęcia i wiersze, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 • Zdjęcia mogą być wykonane w latach 2016-2017.
 • Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 17 marca 2017r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem konkurs. W przypadku zgłoszeń pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.
 • Prace przekazane organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 • Przesłanie utworu do konkursu oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
4. Terminarz:
 • 6 luty 2017r. – ogłoszenie konkursu
 • 17 marzec 2017r. – składanie prac
 • 5 kwiecień 2017r. – uroczysty finał konkursu – rozdanie nagród

5. Kryteria oceny i wyboru laureatów:

Ocenie podlegać będzie:

 • zgodność treści z tematyką konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • wartości artystyczne.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

6. Nagrody:
 • Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
 • Dodatkowo dwa najlepsze zdjęcia i wiersze zostaną nagrodzone zaproszeniem do wyboru na jedno – lub dwudniowy  pobyt klasy w Zielonej Szkole w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie w miesiącu maju lub czerwcu. Organizator w pełni pokrywa koszty pobytu dla zwycięskich klas. Ze względów organizacyjnych grupa może liczyć max 30 osób wraz z opiekunami.
 • Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani listownie (informacja zostanie wysłana do szkół). Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej Parku www.pnbt.com.pl.
 • Wręczenie nagród odbędzie się 5 kwietnia br. (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie.

7. Informacje końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
  
Serdecznie zapraszamy
/BG/design by LEMONPIXEL.pl