Zabiegi ochronne na łąkach

Zachowanie półnaturalnych ekosystemów łąkowych i pastwiskowych

Na terenie Parku rozpoczęły się prace związane z czynną ochroną łąk i pastwisk. Jej celem nadrzędnym jest zachowanie półnaturalnych ekosystemów łąkowych i pastwiskowych stanowiących siedliska dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt.  Podstawowym zabiegiem prowadzonym na łąkach i pastwiskach jest koszenie wraz z usunięciem uzyskanej biomasy. Zgodnie z zakresem określonym w planie ochrony zabiegi te prowadzone są na powierzchni 54,51 ha. Rozpoczęcie prac następuje po zakończeniu okresu lęgowego ptaków siedlisk otwartych i po osypaniu się nasion roślin łąkowych. Na obszarach objętych zabiegami prowadzone są obserwacje ornitologiczne i florystyczne oraz prowadzone są analizy glebowe określające zawartość podstawowych składników chemicznych.

Prowadzone od wielu lat zabiegi czynnej ochrony łąk i pastwisk pozwoliły na zachowanie miejsc występowania rzadkich roślin o specyficznych wymaganiach siedliskowych jak storczyki (kukułka krwista i kruszczyk błotny) oraz paproć nasięźrzał pospolity. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk łąkowych konieczne jest także dla ochrony ptaków terenów otwartych takich jak czajka, kszyk, żuraw i słonka.

Teskt i fot. : W. Błoniarzdesign by LEMONPIXEL.pl